เขียนความ ต้องการลงไป : ก่อนการออกแบบสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก