“เภสัชกร” กราบขอวัคซีนให้เภสัชกรร้านยา ทั้งที่เป็นด่านหน้าเสี่ยงโควิด