แอปพลิเคชั่น AutoDesk FormIt ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์