รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม สายงานของ สถาปนิก มีอะไรบ้าง

รู้จักสถาปนิก
รู้จักสถาปนิก

รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม สายงานของ สถาปนิก มีอะไรบ้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

ความหมายของสถาปัตยกรร

สถาปัตยกรรม (Architecture) หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และถูกออกแบบโดยสถาปนิก ผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวิทยาการในการก่อสร้าง   สถาปัตยกรรมนับเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่เกิดจากการบรรจงสร้างอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องพร้อมด้วยคุณค่า 3 ประการ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและสมดุล คือ

  • ความงาม (Aesthetic) หมายถึง สัดส่วนและองค์กระกอบ การจัดวางที่ว่าง และ สี วัสดุ และพื้นผิวของอาคาร ที่ผสมผสานลงตัว ที่ยกระดับจิตใจ หรือก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีของผู้ได้ใช้สอยหรือเยี่ยมเยือนสถานที่นั้นๆ
  • ความมั่นคงแข็งแรง
  • ประโยชน์ใช้สอยหมายถึง การสนองประโยชน์ และการบรรลุประโยชน์แห่งเจตนา รวมถึงปรัชญาของสถานที่นั้น

สถาปนิก

คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น

สายงานของ สถาปนิก

 

           แบ่งออกเป็น 4 ประเภทครับประเภทที่ 1 นี่คือ สถาปัด สถาปัด ประเภทที่ 2 ก็คือ อินทิเลีย ประเภทที่ 3 แลนสเคป ประเภทที่ 4 เป็นผังเมือง ก็คือถาปัดถาปัด คือการออกแบบอาคารพื้นที่ใช่ซอยของอาคารให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ชีวิตการทำกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ ส่วนอินทิเลียก็คือดูแลเรื่องตกแต่งภายในทำให้ห้องนั่นมีอารมณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และ ก็แลนสเคปจะออกแบบพื้นทีภายนอคอาคารเช่นพวกสวนถ้าโครงการใหญ่ๆก็จะเป็นพวก อุทยานอะไรแบบนี้ และสุดท้ายคือผังเมืองก็จะดูเรื่องภาพรวมของเมืองครับการวางถนนการการวางโซนของเมืองโซนนี้เป็นโซนอุสาหกรรมโซนนี้เป้นเขตที่อยู่อาศัย สถาปนิก